Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2013

dainty
dainty
Nie będę dzwoniła, chociaż chciałabym tak co sekundę. 
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaarizonadream arizonadream
dainty
Zimno fizycznie, psychicznie, emocjonalnie.
Reposted frommarthape marthape viamichalinax michalinax
dainty
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viamichalinax michalinax
dainty
dainty
6948 ff2d 420
Reposted fromdashaxo dashaxo viaarizonadream arizonadream
4184 b816
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
dainty
4975 4733 420
dainty
dainty
2570 88b6 420
Reposted fromosiaka osiaka viapoppyseed poppyseed
4183 f84a 420
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
dainty
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viamichalinax michalinax
dainty
2751 df33 420
Reposted fromevelline evelline vianezavisan nezavisan
1932 9d77 420
Reposted fromserialkiller serialkiller viaexistential existential
dainty
0598 cc73 420
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapouler pouler
dainty
Możemy w każdej chwili to wszystko wyłączyć, jak telewizor, i iść razem spać.
— Żulczyk
Reposted fromemeri emeri viapouler pouler
dainty
4097 dbbc 420
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
dainty
what career? what love life?
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaszydera szydera
dainty
a żeby tak rękę w ręku trzymać
kto to słyszał
— Konstanty Ildefons Gałczyński, "Deszcz"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl